Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
DisclaimerAlgemene Voorwaarden
HOOFDMENU
HOMEAGENDAACCOMMODATIERESERVERENCONTACTSTICHTING 'T HUIS

Algemene Voorwaarden

Een ieder die zich in het Gemeenschapshuis (de Multifuctionele Accommodatie) begeeft, dient zich te houden aan de volgende huisregels:

 1. Huurafspraken voor ruimten gaan via het bestuur.
 2. Onderverhuur van enige ruimte aan derden is niet toegestaan. 
 3. Voor het gebruik van ruimten in de Multifunctionele Accommodatie kan de sleutel van de hoofdingang afgehaald worden. Indien gewenst, dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij het afhalen van de sleutel.
 4. Verwarming; volg de instructies op die bij de thermostaat ( in desbetreffende ruimte ) hangen. Zorg ervoor dat de temperatuur bij het verlaten van de ruimte op de juiste stand staat.
 5. Bij alle activiteiten dient een aanspreekpunt van de vereniging aanwezig te zijn. Deze moet bekend gemaakt worden bij het bestuur, voor aanvang van de activiteit.
 6. Gebruikers van ruimten dienen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang in het gebouw, m.u.v. de bar, aanwezig te zijn.
 7. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur, de beheerder/ster, of de verantwoordelijke leider/ster van de activiteiten op dat ogenblik.
 8. Bezoekers dienen de aanwijzingen van een bestuurslid/vrijwilliger verantwoordelijke vereniging stipt op te volgen. 
 9. Het roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan in deze welzijnsaccommodatie. Dit gebouw beschikt niet over een speciale rokers ruimte daardoor is roken alleen buiten,op de daarvoor bestemde plaatsen toegestaan. Bij het niet naleven hiervan kan de roker uit het gebouw worden verwijderd en kan de toegang voor enige tijd worden ontzegd. Boetes die door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) opgelegd kunnen worden zullen doorberekend worden aan de overtreder.
 10. Het bijplaatsen van meubilair, toneel, toestellen en verenigingeigendommen kan alleen met toestemming van het stichtingbestuur. De gebruiker is verantwoordelijk voor het op juiste wijze gebruiken van het materiaal en het deskundige toezicht bij het uitvoeren van de activiteit.
 11. Het is niet toegestaan om meubilair van de Multifunctionele Accommodatie, hetzij stoelen, hetzij tafels, te gebruiken of huren of verhuren t.b.v. activiteiten buiten de Multifunctionele Accommodatie.
 12. Met uitzondering van de bar, maakt men uitsluitend gebruik van de door hem/haar gehuurde ruimte op dat moment.
 13. Iedere gebruiker van een ruimte is verplicht de ruimte achter te laten in dezelfde staat als deze zich bevond bij aanvang van gebruik.
 14. Men is verplicht elke gebruikte ruimte schoon en ordelijk achter te laten.
 15. Bij het verlaten van de ruimte dienen de ramen te worden gesloten, en verlichting te worden uitgeschakeld.
 16. Iedere gebruiker/gebruikersgroep is volledig aansprakelijk voor de door hen of tijdens hun huur in bepaalde ruimte aangerichte schade, in welke vorm dan ook.
 17. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
 18. Het bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan bezoekers en/of gebruikers toegebracht in welke vorm dan ook, noch kan hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.
 19. Het bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor spullen die door gebruikers worden achtergelaten of door hen in de Multifunctionele Accommodatie worden opgeslagen.
 20. Het bestuur van de  Multifunctionele Accommodatie kan niet aansprakelijk worden ge­steld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
 21. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van dit gebouw en de daarbij horende terreinen, is niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische drank op de openbare weg en/of de nabijheid van het gebouw kan aanleiding zijn om dit te melden bij de politie.
 22. Het is in de Multifunctionele Accommodatie niet toegestaan om gebruik te maken van skates, skeelers, steps enz. Dit om beschadigingen te voorkomen.
 23. De bar is alleen geopend op tijden die bepaald worden door het bestuur, eventueelna overleg met de commerciële uitbater.
 24. Alle gebruikers dienen de Multifunctionele Accommodatie na sluitingstijd te verlaten. ( Zie reglement Horeca en Alcohol )
 25. Op last van de brandweervoorschriften mogen er in de grote zaal niet meer dan ??? zitplaatsen worden toegestaan. Daarbij mogen tijdens voorstellingen geen jassen in de zaal meegenomen worden.
 26. De gebruiker bij een activiteit is verantwoordelijk voor het vrijhouden van de nooduitgangen. 
 27. Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers, waaronder ook gebruikers van ruimte(n) binnen de Multifunctionele Accommodatie of leden van werkgroepen hinder of overlast ver­oorzaken. Bij wangedrag of vandalisme wordt diegene voor bepaalde tijd de toegang ontzegd. Bij schade toegebracht aan eigendommen van de vereniging of derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden geschikt, zal aangifte plaatsvinden bij justitie.
 28. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de Multifunctionele Accommodatie te gebruiken, te bereiden, te ver­werken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering alsmede ontzegging van de toegang voor (on)­bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.
 29. Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is.
 30. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de Multifunctionele Accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle geval­len en onmiddellijk de politie (justitie) worden gewaarschuwd en kan de toegang permanent worden ontzegd. 
 31. De bezoeker dient alle voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
 32. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
 33. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van het stichtingbestuur, voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.
 34. De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende vrijwilliger(-sgroep) of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in ordelijke staat achterlaten.
 35. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, afsteken van vuurwerk, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto e.d.
 36. Indien verenigingen en/of gebruikers zelf een evenement en/of activiteit organiseren, dan worden zij verantwoordelijk gesteld op het naleven van het op dat moment geldende huishoudelijk reglement. Het niet naleven van de huisregels kan tot gevolg hebben dat de consumptie tarieven zoals omschreven onder de “Tarieven bar exploitatie” veranderen. 
 37. Het bestuur van de verenigingen en/of gebruikers worden verantwoordelijke gesteld op het naleven van het op dat moment geldende huishoudelijk reglement tijdens hun reguliere activiteiten. Het niet naleven van de huisregels kan tot gevolg hebben dat de consumptie tarieven zoals omschreven onder de “Tarieven bar exploitatie” veranderen. 
 38. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot het accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur genomen.
 39. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Multifunctionele Accommodatie Vlierden, te Vlierden

 Bestuur Stichting 't Huis Vlierden (wijzigingen voorbehouden)
 Vlierden, februari 2011